REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU DO NURKOWNIA

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU DO NURKOWNIA
Rozdział I
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Wypożyczalnia sprzętu nurkowego SeaTreasure Barbara Białek, ul Kołobrzeska 16, 30-406 Kraków, NIP 6782869659, zwana dalej Wypożyczalnią
2. Wypożyczalnia swoją działalność opiera na niniejszym Regulaminie.
3. Wypożyczalnia jest czynna
w pn-pt w godz. 10.00 – 17.00, oraz po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem 733660856

Rozdział II
Zasady wypożyczania Sprzętu
§ 2 Wypożyczenie Sprzętu odbywa się odpłatnie, według cennika umieszczonego na stronie: www.serwisnurkowy.pl na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy Wypożyczalnią a osobą otrzymującą w użytkowanie Sprzęt, zwaną dalej Wypożyczającym.
§ 3 Sprzęt zostaje wypożyczony na wyłączny użytek Wypożyczającego.
§ 4 Wypożyczający oświadcza, że wypożyczany sprzęt sprawdza w momencie pożyczenia i ośwaidcza, że jest on w pełni sprawny.
§ 5 Sprzęt powinien zostać zwrócony w ustalonym w momencie wypożyczenia terminie, czysty i wysuszony. Za każdy dzień zwłoki będą naliczane dodatkowe koszty wypożyczenia.
§ 6 Wypożyczający oświadczam, że posiadam kompetencje i odpowiednie kwalifikacje do użytkowania wypożyczonego sprzętu specjalistycznego.

Rozdział III
Zasady odpowiedzialności Wypożyczającego za wypożyczony Sprzęt
§ 7
1. Wypożyczający obowiązany jest zwrócić Sprzęt w stanie technicznym nie pogorszonym.
2. Wypożyczający odpowiada za wypożyczony Sprzęt w granicach odpowiedzialności za szkodę na zasadach ogólnych.
3. W razie uszkodzenia Sprzętu w okresie użyczenia, Wypożyczalnia dokona jego naprawy na warunkach udzielonej gwarancji przez dostawcę. Jeżeli uszkodzenie Sprzętu nie będzie obejmowało udzielonej gwarancji Wypożyczalnia dokona naprawy na koszt Wypożyczającego.
4. W razie zniszczenia Sprzętu w okresie użyczenia, Wypożyczający jest zobowiązany do poniesienia kosztów naprawy / wymiany Sprzętu.
5. Wypożyczający nie będzie obciążony kosztami naturalnego zużycia wypożyczonego Sprzętu.
6. Wypożyczalni przysługuje prawo sprawdzenia danych przedstawianych przez Wypożyczającego.